Polityka prywatności dla pracowników klientów / dostawców / usługodawców

Administrator danych osobowych

Firma, w której jesteś zatrudniony(-a), HELLERMANNTYTON SP. Z O. O. z siedzibą w Kotuni (Kotunia 111, 62-400) (zwana dalej: „HellermannTyton” lub „my”), jest administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i postanowieniami dotyczącymi danych osobowych, które od Ciebie uzyskujemy. Administrator danych decyduje
o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne w związku z Twoim zatrudnieniem
w HellermannTyton.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych skontaktuj się z nami telefonicznie +48 63 22 37 111 lub poprzez e-mail: rodo@hellermanntyton.pl

Kategorie przetwarzanych danych

Poniższa lista zawiera kategorie danych osobowych, które mogą podlegać przetwarzaniu. Pamiętaj, że nie wszystkie dane osobowe na poniższej liście muszą być przetwarzane. Przykłady wymienione w poszczególnych kategoriach mają charakter niewyczerpujący.

Dane kontaktowe, np. imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności, adres e-mail, numer telefonu
Dane firmynp. nazwa firmy, status zawodowy, kraj
Dane informatyczne, np. identyfikator użytkownika, hasła, dane do logowania oraz dane i protokoły dotyczące Twojego korzystania ze sprzętu lub usług informatycznych HellermannTyton
Dane finansowe, np. informacje o kredycie lub płatności, dane rachunku bankowego
Dane umowne, np. zamówienia, umowy i inne porozumienia pomiędzy Tobą a nami

Podstawa prawna

Podstawa prawna
Możemy być prawnie zobowiązani do przetwarzania Twoich danych osobowych, na przykład w celu zgłaszania transakcji do właściwych organów.
Obowiązki umowne
Możemy być zobowiązani do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia lub wykonania umowy świadczenia usług podpisanej przez Ciebie lub Twojego pracodawcę.
Uzasadnione interesy
Nasze uzasadnione interesy obejmują na przykład zarządzanie relacjami biznesowymi w celu wykonania umów, które mają wpływ na Ciebie lub Twojego pracodawcę i/lub w celu zawarcia umów z Tobą lub Twoim pracodawcą.

Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu komunikowania się z Tobą lub Twoim pracodawcą, zarządzania relacjami biznesowymi, realizacji umów dotyczących Ciebie lub Twojego pracodawcy i/lub zawierania umów z Tobą lub Twoim pracodawcą.

Jeśli jesteś pracownikiem klienta, dodatkowo stosuje się poniższy akapit:
W wyjątkowych przypadkach i tylko wtedy, gdy nie ma zastosowania inna podstawa prawna, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych do następujących celów. Zgodę tę możesz wycofać w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie danych na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Przekazy reklamowe i cele marketingowe
Np. wysyłanie okresowych newsletterów, materiałów reklamowych albo zaproszeń na wydarzenia organizowane przez nas lub firmy, z którymi współpracujemy.
Badania opinii klientów, np. badania zadowolenia klientów

Źródło danych osobowych

Dane osobowe otrzymujemy od Ciebie lub Twojego pracodawcy.

Przekazywanie danych osobom trzecim

Jeśli jest to konieczne do przetwarzania danych osobowych, przekazujemy te dane do innych firm należących do naszej grupy spółek lub do podmiotów zewnętrznych. Dotyczy to również przedsiębiorstw spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oczywiście zapewniamy, że odbiorcy danych zapewniają wystarczającą gwarancję wykorzystywania tych danych zgodnie z prawem i w sposób bezpieczny oraz że są oni zobowiązani umową do przestrzegania przepisów ustawowych.

Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, jeśli zostaniemy do tego zobligowani przez prawo, orzeczenie sądowe wydane przez właściwy sąd lub decyzję odpowiedniego organu publicznego, lub jeśli na skutek działań i zaniedbań z Twojej strony zostaniemy zmuszeni do zabezpieczenia naszych praw, majątku lub zasobów poprzez zwrócenie się do właściwych organów publicznych.

 

Okres przechowywania

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji naszych zobowiązań prawnych i umownych. Okres ten uwzględnia takie aspekty, jak czas obowiązywania umowy oraz wymagania wynikające z gwarancji i rękojmi dla danego produktu.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

•    Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO): W każdej chwili możesz zażądać informacji o tym, czy wykorzystujemy dane osobowe i jakiego rodzaju, w jakim celu odbywa się przetwarzanie, skąd te dane pochodzą, do jakich odbiorców są przekazywane w razie konieczności oraz jak długo są przez nas przechowywane.
•    Prawo do sprostowania (art. 16 RODO): Jeżeli zauważysz, że dotyczące Ciebie dane osobowe są nieprawidłowe, możesz w każdej chwili zażądać ich sprostowania. Jeżeli Twoim zdaniem dane są niekompletne, możesz również zażądać ich uzupełnienia.
•    Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO): Jeśli Twoim zdaniem wykorzystywanie Twoich danych osobowych nie jest już konieczne, odbywa się bez wystarczającej podstawy prawnej lub jest niezgodne z prawem z innych względów, możesz żądać usunięcia tych danych.
•    Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): Zamiast usuwać dane możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeśli przetwarzanie to odbywa się niezgodnie z prawem. W szczególności możesz również żądać ograniczenia przetwarzania, jeżeli kwestionujesz dokładność danych lub sprzeciwiasz się ich wykorzystaniu.
•    Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): W odniesieniu do danych osobowych, które podał sam użytkownik i które są wykorzystywane na podstawie umowy lub zgody, możesz zażądać udostępnienia tych danych w postaci ustrukturyzowanej, powszechnie wykorzystywanej i przystosowanej do odczytu przez maszyny. Możesz również zażądać przesłania tych danych bezpośrednio do innego administratora.
•    Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): W przypadku wystąpienia podstaw dotyczących Twojej konkretnej sytuacji, które uniemożliwiają korzystanie z Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas z zachowaniem równowagi interesów stron, masz prawo sprzeciwić się takiemu wykorzystywaniu tych danych. Jeśli Twoje dane osobowe są wykorzystywane w marketingu bezpośrednim, zawsze masz prawo do sprzeciwu.
•    Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO): Jeżeli Twoim zdaniem doszło do naruszenia Twoich praw dotyczących danych osobowych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. W szczególności możesz skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania, pracy lub miejsca zaistnienia domniemanego naruszenia.

Aby wysłać do nas zapytanie dotyczące Twoich danych, wypełnij poniższy formularz:

Załącznik 4n

Formularz żądania dostępu do danych dla pracowników

Wypełniony formularz wyślij tradycyjną pocztą na adres firmy HellermannTyton Sp. z o.o. lub poprzez e-mail:

rodo@hellermanntyton.pl

Pamiętaj o dołączeniu dokumentów umożliwiających potwierdzenie tożsamości.

Bądź z nami w kontakcie


Update: 15/02/2020 © HellermannTyton 2020