29/05/2024

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

1. Postanowienia ogólne

1.1 Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (dalej zwane OWSiD) obowiązują w odniesieniu do wszystkich obecnych i przyszłych dostaw oraz innych usług łącznie z ewentualnymi usługami doradczymi i udzielaniem informacji przez spółkę HellermannTyton  Sp. z o.o (dalej zwaną Firmą). Warunki Kupującego w żadnym przypadku nie stanowią treści umowy, nawet w sytuacji, w której Firma po raz kolejny w wyraźny sposób nie sprzeciwi się treści tych warunków. W każdym przypadku natomiast obowiązują wyłącznie niniejsze OWSiD.

 

1.2 Oferty Firmy nie są wiążące. Zobowiązanie do realizacji dostawy powstaje dopiero w momencie wydania potwierdzenia zamówienia przez Firmę w formie pisemnej
lub dokumentowej.

 

1.3 Wszelkie ustalenia pomiędzy Firmą a Kupującym, które różnią się od ustaleń zawartych w treści OWSiD, wymagają  potwierdzenia w umowie i zachowania formy pisemnej lub dokumentowej.

 

1.4 W przypadku wystąpienia różnic interpretacyjnych podstawę wykładni zapisów w obrocie handlowym stanowią międzynarodowe reguły Incoterms 2010.

 

1.5 Kupujący może dokonać przelewu roszczeń przysługujących mu wobec Firmy i wynikających z niniejszych OWSiD  na rzecz osób trzecich wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu wyraźnej zgody Firmy.

 

1.6. W przypadku, gdy jedno z postanowień niniejszych OWSiD jest lub okaże się nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie zastępowane jest odpowiednimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

2. Ceny i warunki płatności

2.1 Podane ceny obowiązują loco fabryka lub loco magazyn Firmy i nie zawierają kosztów ubocznych np. opłat przewozowych, cła, kosztów opakowania i ubezpieczenia, chyba że dokonano innych ustaleń w formie pisemnej lub dokumentowej. Do ceny dolicza się podatek VAT w obowiązującej wysokości. Przy małych zamówieniach nie przekraczających wartości 300,- euro (netto bez VAT) Firma nalicza dodatek za obsługę małych zamówień w wysokości 50,- euro (netto plus VAT) za dostawę.

 

2.2 Wszystkie faktury są płatne bez potrąceń w terminie maksymalnie 30 dni od dnia dostawy i otrzymania faktury, chyba że w poszczególnych przypadkach strony pisemnie lub w formie dokumentowej ustaliły inaczej.

 

2.3 Płatności w ustalonej walucie dokonuje się z podaniem numeru faktury wyłącznie na numery rachunków bankowych wyszczególnione na fakturze wystawionej przez Firmę. Faktury są płatne w terminie wymagalności niepomniejszone o dodatkowe opłaty i bez potrąceń. Wszelkiego rodzaju płatności uważa się za zrealizowane w dniu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Firmy.

 

2.4 Firma nie jest zobowiązana do przyjmowania weksli lub czeków. W przypadku udzielenia przez Firmę zgody na płatność wekslem lub czekiem przyjmuje się je wyłącznie w sytuacji, gdy dyskonto weksla lub realizacja czeku są możliwe, jednak do momentu ich realizacji nie stanowi to wykonania zobowiązania. Kupujący ponosi koszty związane z dyskontowaniem weksla lub realizacją czeku. Firma przyjmuje jedynie weksle zawierające klauzulę „bez protestu”.

 

2.5 W przypadku opóźnienia w płatności Firma ma prawo naliczyć Kupującemu odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 684 ze zm.). Firma zastrzega sobie możliwość dochodzenia dalszych roszczeń związanych z odszkodowaniem za zwłokę w płatności.

 

2.6 Kupujący może skorzystać z prawa do potrącenia lub zatrzymania, jeżeli jego wzajemne roszczenia zostały stwierdzone prawomocnym wyrokiem, są bezsporne lub zostały uznane przez Firmę. Powyższe ograniczenie nie obowiązuje w przypadku prawa do powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia, o którym mowa w art. 488 KC.

 

2.7 Jeżeli złożono wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego z majątku Kupującego, z inicjatywy Kupującego wszczęto pozasądowe postępowanie zmierzające do uregulowania zobowiązań lub Kupujący wstrzymał dokonywanie płatności bądź też Firma dowiedziała się o istnieniu innych okoliczności, które w sposób istotny obniżają wiarygodność kredytową Kupującego oraz powodują, że spełnienie przez Kupującego należnego świadczenia wzajemnego wydaje się być zagrożone, Firma ma prawo zażądać od Kupującego złożenia zabezpieczenia dotyczącego niezrealizowanych dostaw w postaci zaliczki lub gwarancji bankowej (według wyboru Kupującego) z wyznaczeniem terminu na złożenie zabezpieczenia nie mniej niż jeden tydzień oraz odmówić wykonania świadczenia do czasu złożenia zabezpieczenia. Po bezskutecznym upływie terminu wynoszącego nie więcej niż 7 dni Firma może odstąpić od umowy oraz żądać wypłaty odszkodowania. W takim przypadku Firma może ponadto odwołać uprawnienie do odsprzedaży wraz z upoważnieniem do egzekucji należności, o których mowa w pkt. (5.3) i (5.5), oraz prawo do obróbki lub przetwarzania, łączenia i mieszania dostarczonych towarów zgodnie z pkt. (5.2) i (5.3), jak i zażądać zwrotu dostarczonych towarów.

 

3. Dostawa i odbiór

3.1 Jeżeli Firma dokonuje zakupu wyrobów w całości lub ich części od poddostawców, jest zobowiązana do wykonania dostawy pod warunkiem pełnej, prawidłowej i terminowej realizacji zaopatrzenia. Postanowienie to nie ma zastosowania w sytuacji, gdy brak realizacji dostawy przez poddostawcę Firmy lub zwłoka w realizacji takiej dostawy wynikają z winy Firmy.

 

3.2 W przypadku wysyłki towaru zgodnie z formułą loco fabryka lub loco magazyn Firmy ryzyko i koszty wysyłki oraz koszty uboczne opisane w pkt. 2.1, w tym koszty ewentualnego ubezpieczenia transportu ponosi Kupujący. Dotyczy to także sytuacji, w których transport realizuje podmiot wybrany przez Firmę.

 

3.3 Ryzyko przechodzi na Kupującego wraz z rozpoczęciem przeładunku towaru na środek transportu (nawet gdy dostawa realizowana jest franko fracht).

 

3.4 W przypadku, gdy towar jest gotowy do wysyłki, a nastąpi opóźnienie wysyłki, przesyłki do uzgodnionego miejsca lub odbioru towaru z przyczyn nie leżących po stronie Firmy, ryzyko przechodzi na Kupującego w momencie wpłynięcia do Kupującego zawiadomienia o gotowości towaru do wysyłki. 

 

3.5 Kupujący nie może odmówić przyjęcia dostaw częściowych, jeżeli możliwa jest realizacja takiego przyjęcia. Płatności za dostawy częściowe dokonuje się niezwłocznie po ich otrzymaniu. Reklamacja złożona w odniesieniu do dostawy częściowej nie uprawnia do odmowy przyjęcia kolejnych dostaw wynikających z tej samej lub innej umowy. W przypadku wyrobów na specjalne zamówienie Firma zastrzega sobie prawo do występowania różnic w wielkości dostawy +/-10%. W każdym przypadku przedmiotem rozliczenia jest rzeczywista wielkość dostawy.

 

3.6 Zwłoka w przyjęciu towaru po stronie Kupującego powstaje w przypadku, gdy Kupujący bez uzasadnionej przyczyny odmówi przyjęcia oferowanego świadczenia lub podjęcia działań, bez których wykonanie świadczenia nie jest możliwe, bądź oświadczy dłużnikowi, że nie przyjmie świadczenia. 

 

3.7 Zgodnie z postanowieniami umowy Kupujący jest zobowiązany do terminowego odbioru towaru, jeśli został powiadomiony, że towar jest gotowy do wysyłki. W przeciwnym przypadku Firma może według własnego uznania dokonać wysyłki towaru na koszt i ryzyko Kupującego lub przekazania towaru do magazynu, a po upływie tygodnia - do rozliczenia towaru. Powyższe postanowienia obowiązują także w sytuacji, gdy zamówienia na dostawy w systemie just-in-time przeznaczone do realizacji w określonym czasie, nie zostaną w tym czasie zgłoszone do realizacji w ustalonym zakresie.

 

3.8 W przypadku zwłoki Kupującego w wykonaniu zobowiązań wynikających z powyższych postanowień przekraczającej jeden miesiąc Firma może żądać od Kupującego w miejsce wykonania umowy zapłacenia kary umownej w wysokości 5 (pięć) procent wartości faktury oraz dokonać zbycia ewentualnie magazynowanych towarów w inny sposób. Powyższe nie narusza dalszych praw przysługujących Firmie. Ponadto Firmie przysługuje prawo żądania zapłaty odszkodowania, przekraczającego wysokość uzgodnionej kary umownej. Kwota kary umownej zaliczona będzie na poczet ewentualnego odszkodowania płatnego przez Kupującego. Kupujący zwróci wszelkie rabaty i bonusy udzielone mu na podstawie powyższego zlecenia na wcześniejsze dostawy.

 

3.9 Kupujący jest zobowiązany zgłosić Firmie wszelkie szkody powstałe w trakcie transportu niezwłocznie, tj. najpóźniej w ciągu tygodnia od dnia otrzymania towaru, także w sytuacji, gdy Firma nie ponosi odpowiedzialności za transport.

 

4. Termin dostawy

4.1 Dotrzymanie terminów i daty realizacji dostawy uwarunkowane jest terminowym spełnieniem obowiązków umownych przez Kupującego. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się z dniem potwierdzenia zamówienia przez Firmę, jednak nie wcześniej niż przed uzgodnieniem wszystkich szczegółów dotyczących realizacji zamówienia oraz po wpłynięciu wszystkich dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, jak i po uzyskaniu od Kupującego innych wymaganych informacji oraz po wpłynięciu ewentualnie uzgodnionej zaliczki. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany również wtedy, gdy towar opuści fabrykę wzgl. magazyn w uzgodnionym momencie lub Kupujący został poinformowany o gotowości towaru do wysyłki, jednak towar nie może zostać wysłany w wyznaczonym terminie nie z winy Firmy. Powyższe postanowienia obowiązują odpowiednio w odniesieniu do daty realizacji dostawy.

 

4.2 Nawet jeżeli uzgodniono termin wykonania zgodnie z kalendarzem lub terminem, który można obliczyć zgodnie z kalendarzem po zdarzeniu poprzedzającym, termin ten nie będzie obowiązywać do czasu otrzymania przypomnienia.

 

4.3 W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń pozostających poza kontrolą Firmy tj. siły wyższej, termin i data realizacji dostawy wydłuża się o okres występowania powyższych okoliczności. W niniejszych OWSiD za siłę wyższą uznaje się m.in. zdarzenia takie jak: wojna, niebezpieczeństwo wybuchu wojny, zamieszki, użycie siły wobec osób lub rzeczy przez osoby trzecie, interwencje państwa, w tym interwencje walutowe i polityczno-gospodarcze, akcje protestacyjne pracowników Firmy lub jej dostawców bądź obsługujących ją firm transportowych, przerwy w przewidzianych połączeniach komunikacyjnych, pożar, brak surowców, brak dostaw energii oraz inne przerwy w pracy zakładu Firmy lub jej dostawców powstałe bez ich winy. Powyższe postanowienia obowiązują także w sytuacji, gdy ww. przeszkody wystąpiły przed zawarciem umowy, lecz Firma nie wiedziała o ich istnieniu. Firma niezwłocznie powiadomi Kupującego o zaistnieniu przeszkód natury, o której mowa powyżej.

 

4.4 Strony są upoważnione do odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia dostaw trwających ponad dwa miesiące, spowodowanych wystąpieniem powyższych przeszkód. Kupujący może jednak odstąpić od umowy dopiero po wyznaczeniu Firmie odpowiedniego dodatkowego terminu spełnienia świadczenia pod rygorem odstąpienia od umowy w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu. Powyższe prawo do odstąpienia od umowy powstaje niezależnie od wyznaczenia powyższego terminu, jeżeli ze względu na występujące opóźnienie realizacja umowy jest dla jednej ze stron niewykonalna.

         

5. Zastrzeżenie własności

5.1 Wszystkie towary będące przedmiotem dostawy pozostają do czasu całkowitego i ostatecznego wykonania umowy sprzedaży (tj. także do czasu całkowitego zwolnienia od wszelkiej współodpowiedzialności za weksle i czeki) własnością Firmy (towar z zastrzeżonym prawem własności). Powyższe obowiązuje także w odniesieniu do przyszłych należności lub należności warunkowych wynikających z umów zawartych jednocześnie lub w późniejszym terminie w ramach relacji handlowej. W przypadku rozliczeń w rachunku bieżącym zastrzeżenie własności stanowi zabezpieczenie należności Firmy wynikających z prowadzenia rozliczeń transakcji za pomocą rachunku bieżącego.

 

5.2 Kupujący nie może dokonywać obróbki lub przetworzenia towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności. Towar poddany obróbce/przetworzeniu uznaje się za towar objęty zastrzeżeniem prawa własności i stanowi on zabezpieczenie roszczeń Firmy w rozumieniu punktu (5.1). W przypadku połączenia lub wymieszania towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności przez Kupującego z innymi, nienależącymi do Firmy towarami, Firma nabywa prawo współwłasności nowej rzeczy w zakresie wynikającym ze stosunku kwoty faktury za towary objęte zastrzeżeniem prawa własności do kwoty faktury za pozostałe towary użyte do połączenia lub wymieszania. Na wypadek wygaśnięcia prawa własności Firmy do towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności w wyniku połączenia, wymieszania, obróbki/przetworzenia Kupujący już w chwili obecnej przenosi na Firmę przysługujące mu prawa własności do nowego stanu towaru lub nowej rzeczy w zakresie odpowiadającym kwocie faktury za towary objęte zastrzeżeniem prawa własności i przechowa je nieodpłatnie na rzecz Firmy z zachowaniem należytej staranności kupieckiej. Powstałe w ten sposób prawa współwłasności uznaje się również za towar objęty zastrzeżeniem prawa własności do celu zabezpieczenia roszczeń Firmy
w rozumieniu punktu (5.1).

 

5.3 Kupujący ma prawo zbycia towaru objętego zastrzeżeniem prawem własności w zwykłym obrocie handlowym i wyłącznie na zwykłych warunkach handlowych pod warunkiem, że należności wynikające z odsprzedaży towaru przejdą jednocześnie na Firmę zgodnie z postanowieniami pkt. (5.4) do (5.6). Kupujący nie może w inny sposób rozporządzać towarem z zastrzeżonym prawem własności, w szczególności nie może ustanawiać zastawu na towarze ani przewłaszczenia na zabezpieczenie. Powyższe uprawnienia wygasają w przypadku wystąpienia opóźnienia w płatności po stronie Kupującego. Ponadto Firmie przysługuje odwołanie powyższych uprawnień w przypadkach określonych w punkcie (2.6), w razie naruszenia ww. obowiązków oraz braku płatności kwoty faktury w terminie wymagalności. W takich przypadkach Kupującego obowiązuje zakaz obróbki i przetwarzania towaru z zastrzeżonym prawem własności, jak i jego łączenie i mieszanie z innymi towarami.

 

5.4 Kupujący już dziś, tj. w dniu uzgodnienia niniejszych OWSiD, dokonuje na rzecz Firmy przelewu swoich wierzytelności i innych roszczeń wraz z wszelkimi prawami ubocznymi wynikającymi z odsprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności. Niniejszym Firma przyjmuje ten przelew. Prawa te służą zabezpieczeniu roszczeń Firmy w tym samym zakresie, co towar objęty zastrzeżeniem prawa własności. Na wypadek zbycia przez Kupującego towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności wraz z innymi towarami, których dostawcą nie jest Firma, niniejszym dokonuje się przelewu należności z odsprzedaży w wysokości odpowiadającej stosunkowi kwoty faktury za towar objęty zastrzeżeniem prawa własności do kwoty faktury za pozostałe towary. W przypadku zbycia towarów, których Firma jest współwłaścicielem zgodnie z zapisem w pkt. (5.2), Kupujący dokonuje niniejszym na rzecz Firmy przelewu części praw odpowiadającej udziałowi Firmy we współwłasności.

 

5.5 Kupujący jest uprawniony do dochodzenia należności z odsprzedaży pod warunkiem, że uprawnienie do odsprzedaży nie zostało odwołane, Kupujący wywiązuje się ze swojego obowiązku dokonywania płatności na rzecz Firmy i nie narusza pozostałych istotnych zobowiązań umownych (por. 7.2). Kupujący nie może dokonywać przelewu należności na rzecz osób trzecich ani ustanawiać zastawu na tych należnościach (łącznie ze sprzedażą należności na rzecz banków faktoringowych). Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Firmę o każdym naruszeniu jej praw przez osoby trzecie i przekaże wszelkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia interwencji w tej sprawie. Kupujący ponosi wszelkie koszty powstałe w związku z taką interwencją.

 

5.6 Po odwołaniu uprawnienia do odsprzedaży i/lub upoważnienia do dochodzenia należności Kupujący jest zobowiązany na żądanie Firmy do udzielania informacji na temat stanu towaru objętego prawem własności oraz uregulowanych należności, do powiadomienia swoich odbiorców o dokonaniu przelewu na rzecz Firmy (o ile Firma nie powiadomi ich we własnym zakresie), jak i do przekazania Firmie wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do egzekucji należności. Ponadto Firma może zażądać wydania towaru z zastrzeżonym prawem własności lub dokonać egzekucji należności i innych roszczeń przelanych na Firmę, jeżeli Kupujący zalega z należną płatnością dłużej niż dwa tygodnie. Ponadto Firma może dokonać spieniężenia towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności celem zaspokojenia własnych roszczeń w przypadku odstąpienia przez nią od umowy, lub gdy wystąpiły okoliczności uzasadniające dochodzenie odszkodowania w miejsce lub oprócz świadczenia. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, wygasa prawo Kupującego do posiadania towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności. W ww. przypadkach Firma jest uprawniona do wejścia na teren zakładu Kupującego i odebrania towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności po wcześniejszym zawiadomieniu Kupującego i wyznaczeniu terminu. Kupujący niniejszym wyraża na to zgodę.  

 

5.7 Jeżeli możliwa do uzyskania wartość ustanowionych zabezpieczeń przekracza całkowitą wartość zabezpieczonych należności o 10 %, wówczas Firma jest zobowiązana na żądanie Kupującego do zwolnienia wybranych przez nią zabezpieczeń.

 

6. Właściwości towaru i odpowiedzialność za wady

6.1 Jeśli Firma przedstawiła Kupującemu próbki lub wzory bądź uzyskała je od Kupującego, podaje analizy, postanowienia normy DIN, inne krajowe lub zagraniczne normy jakości lub podaje inne informacje dotyczące właściwości towaru, to służą one wyłącznie dokładniejszemu opisowi świadczenia, które Firma jest zobowiązana wykonać. Powyższe nie jest związane z udzieleniem gwarancji na właściwości towaru.

 

6.2 W szczególności Firma nie jest zobowiązana do sprawdzenia, czy towar służy do zastosowania w specyficznych celach przewidzianych przez Kupującego lub nadaje się do zastosowania w tym celu.

 

6.3 Kupujący niezwłocznie sprawdzi dostarczony towar z dokładnością, jakiej można wymagać od niego w danych okolicznościach, a jeśli to konieczne sprawdzi właściwość dostarczonego towaru poprzez próbne przetworzenie. Stwierdzone wady należy zgłosić w formie pisemnej (o ile to możliwe– z załączeniem próbek) lub dokumentowej z podaniem numeru faktury, produkcji oraz przesyłki, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania towaru. Wady ukryte należy zgłosić w ten sam sposób po ich wykryciu.  W przeciwnym przypadku towar uważa się za przyjęty bez zastrzeżeń. Nie narusza to ważności wszelkich innych obowiązków Kupującego wynikających z art. 563 KC .

 

 

6.4 Jeżeli Kupujący zaniecha zachowania prawa regresu wobec osób trzecich, dokona przetworzenia wadliwego towaru bez wcześniejszego sprawdzenia jego jakości lub dostarczy towar, którego wady uprzednio zgłosił, osobom trzecim i nie umożliwi Firmie wcześniejszego sprawdzenia zgłoszonej wady, Kupujący traci prawo do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad. Powyższe postanowienia mają odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do skutków niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania towaru, nieprawidłowego montażu lub uruchomienia go przez Kupującego bądź osoby trzecie, nieprawidłowo przeprowadzonych modyfikacji dostarczonego towaru, naturalnego zużycia, a także nieprawidłowego bądź niedbałego postępowania z towarem.

 

6.5 W przypadku uzasadnionych reklamacji lub zgłoszeń wad Firma może według własnego wyboru dokonać naprawy towaru lub wymiany towaru na nowy. W przypadku dokonania naprawy lub wymiany towaru Kupujący ponosi koszty powstałe w związku z dostawą towaru na inne miejsce niż miejsce wykonania umowy.

 

 

6.6 Jeżeli naprawa lub wymiana towaru okażą się ponownie bezskuteczne, jeżeli naprawa lub wymiana jest dla Kupującego nadmiernym obciążeniem, jeżeli Firma odmawia wykonania naprawy lub wymiany towaru lub jeżeli opóźnienie w naprawie lub wymianie towaru przekroczyło odpowiedni termin z powodów, za które Firma ponosi odpowiedzialność, Kupujący może odstąpić od umowy lub zmniejszyć cenę zakupu (nie narusza to ewentualnych praw Kupującego do dochodzenia odszkodowania).

 

6.7 Roszczenia z tytułu wad towaru wygasają po upływie roku od dnia przejścia ryzyka. Powyższe postanowienie nie obowiązuje w przypadku, gdy ustawa przewiduje dłuższy termin rękojmi (np. za wady nieruchomości, wady prawne lub podstępne przemilczenie) lub dłuższe terminy przedawnienia bądź w przypadku, gdy odpowiedzialność Firmy wynika z działania umyślnego.

 

6.8 Ponadto roszczenia odszkodowawcze podlegają ograniczeniom zgodnie z pkt. (7).

 

7. Ograniczenie roszczeń odszkodowawczych oraz zwrotu kosztów

7.1 Wyłącza się roszczenia Kupującego wobec Firmy, pracowników Firmy, jej przedstawicieli i osób, którym powierzono wykonanie zobowiązania, w zakresie odszkodowań i zwrotu kosztów, niezależnie od ich podstawy prawnej, za wyjątkiem odpowiedzialności w przypadku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa, objęcia gwarancją, przejęcia ryzyka zaopatrzeniowego, narażenia życia, spowodowania uszczerbku na ciele, zdrowiu lub naruszenia istotnych obowiązków umownych. Powyższe obowiązuje także w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędnych oświadczeń dostawców. Postanowienie to nie powoduje przejścia ciężaru dowodu na Kupującego.

 

7.2 Roszczenia Kupującego wobec Firmy, pracowników Firmy, jej przedstawicieli i osób, którym powierzono wykonanie zobowiązania, w zakresie odszkodowań i zwrotu kosztów z tytułu naruszenia istotnych obowiązków umownych ograniczone są do szkód w typowym dla umów zakresie, których wystąpienie można w sposób racjonalny przewidzieć, za wyjątkiem odpowiedzialności w przypadku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa, objęcia gwarancją, przejęcia ryzyka zaopatrzeniowego, narażenia życia, spowodowania uszczerbku na ciele lub zdrowiu. Istotne obowiązki umowne to takie, których naruszenie powoduje zagrożenie osiągnięcia celu umowy, np. znaczna zwłoka, istotne naruszenie obowiązku współdziałania, przekazywania informacji, zachowania poufności lub istotne naruszenie obowiązków, których spełnienie jest przesłanką do realizacji umowy. Postanowienie to nie powoduje przejścia ciężaru dowodu na Kupującego .

 

7.3 W przypadku wystąpienia szkód na mieniu i osobie spowodowanych wadą produktu w pierwszej kolejności zastosowanie znajdują postanowienia dotyczące odpowiedzialności na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, przepisy zawarte w tytule VI1 kodeksu cywilnego - Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - mogą być również zastosowane.   

 

8. Prawa ochronne i ochrona danych

8.1 Firma zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków oraz pozostałej dokumentacji konstrukcyjnej. Dokumenty te nie mogą być udostępniane osobom trzecim. W przypadku gdy Firma wyprodukuje towary zgodnie z rysunkami, wzorami lub innymi danymi Kupującego i - podejmując te działania - naruszy prawa ochronne osób trzecich, Kupujący zwalnia Firmę z wszelkich roszczeń związanych z naruszeniem tych praw.

 

8.2 Firma może przetwarzać i gromadzić dane dotyczące Kupującego w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), które uzyskała w związku z istniejącą relacją handlową z Kupującym, nawet jeśli pochodzą one od osób trzecich.

 

9. Miejsce wykonania umowy, właściwość sądu, prawo stosowane

9.1 Miejscem wykonania dostawy i płatności jest Kotunia.

 

9.2 Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umowy oraz związanych z jej zawarciem i obowiązywaniem, w tym także sporów dotyczących czeków lub weksli, jest każdorazowo sąd właściwy miejscowo dla siedziby spółki. Firma może jednak wnieść powództwo przeciwko Kupującemu w każdym innym sądzie określonym przepisami KPC.

 

9.3 Do stosunku umownego stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.  Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG ).

 

9.4 W przypadku sporów obowiązuje wersja polska niniejszych OWSiD.

 

 

Stan na: kwiecień 2020 r. 

 

HellermannTyton Sp. z o.o.

Kotunia 111, 62-400 Słupca

www.HellermannTyton.pl