29/05/2024

Inżynier ds. wdrażania nowych produktów i planowania zdolności produkcyjnych / New product implementation and capacity planning Engineer

Cel

 • Efektywne wdrażanie nowych produktów od „wygranego” projektu do uruchomienia produkcji zapewniając ich dostawę zgodnie z terminami, kosztami i jakością 
 • Zapewnienie, że odpowiednie zasoby maszynowe są dostępne wewnętrznie, gdy jest to wymagane, aby spełnić wymagania ilościowe klientów

Oficjalna podległość służbowa / pozycja w strukturze

Dyrektor Operacyjny

Zakres odpowiedzialności

 • Zapewnienie monitorowania postępów wdrożenie; identyfikacja ryzyka i stworzenie odpowiednich środków mitygujących 
 • Tworzenie i zarządzanie planami, kamieniami milowymi i rezultatami, zarządzając ograniczeniami w celu zapewnienia terminowej i budżetowej realizacji wdrożeń produktów
 • Określenie zdolności produkcyjnych potrzebnych organizacji, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom dotyczącym jej produktów. 
 • Podejmuje działania związane z planowaniem, aby zapewnić osiągnięcie wymaganych zdolności produkcyjnych w związku z wdrażaniem nowych produktów 
 • Optymalne wykorzystanie zasobów maszynowych w organizacji      

Najważniejsze zadania

 • Planowanie zdolności produkcyjnych w oparciu o dane dotyczące wdrażania nowych projektów / produktów, SOP oraz czasu życia produktów
 • Tworzenie i wdrażanie ram planowania zdolności produkcyjnych 
 • Śledzenie faz projektowania, prototypowania i testowania w celu zapewnienia zgodności ze specyfikacjami produktu i możliwościami produkcyjnymi
 • Współpraca z zespołami inżynieryjnymi, produkcyjnymi, jakościowymi i łańcucha dostaw w celu optymalizacji jakości i możliwości produkcyjnych produktu
 • Zapewnienie zdolności produkcyjnych umożliwiających kierownikom działów proaktywne planowanie i zarządzanie ich zasobami
 • Ustanowienie bieżącego i 3 letniego planu zdolności produkcyjnych i koordynowanie realizacji tego planu w ramach wytycznych budżetowych oraz wskaźników efektywności
 • Prowadzenie działań związanych z planowaniem zdolności produkcyjnych, zapewniających realizację zgodną z wymaganiami operacyjnymi, które optymalizują wydajność i koszty produkcji
 • Udoskonalanie systemów i metod w celu ciągłego ulepszania planów, tak aby organizacja mogła lepiej przewidywać i spełniać potrzeby klientów
 • Ocenianie istniejących zdolności produkcyjnych i opracowywanie planów operacyjnych i prognoz w oparciu o przyszłe plany dotyczące popytu
 • Analizowanie specyfikacji i zdolności produkcyjnych oraz podejmowanie odpowiednich
 • obliczeń w celu oszacowania wymagań dotyczących pracy pod względem siły roboczej i maszyn
 • Wdrażanie zwinnych metodologii i najlepszych praktyk w celu usprawnienia procesów wdrażania produktu
 • Zarządzanie komunikacją z interesariuszami, dostarczanie regularnych aktualizacji na temat postępów i kamieni milowych wdrażanych produktów/projektów
 • Monitorowanie wydajności produktu i jakości po jego wdrożeniu do produkcji i uwzględnianie informacji zwrotnych w przyszłych pracach rozwojowych
 • Prowadzenie działań wdrażania nowych projektów, w tym:
  • Przygotowywanie harmonogramu wdrożenia
  • Analizowanie opłacalności wdrożenia nowego produktu
  • Przygotowywanie wniosków inwestycyjnych
  • Budowanie bazy potencjalnych kontrahentów / podwykonawców
  • Prognozowanie ram kosztowych produktów
 • Monitorowanie procesu realizacji wdrożenia nowych produktów, w szczególności:
  • Systematyczne zbieranie informacji na temat przebiegu wdrożenia
  • Nadzór nad terminowością realizacji projektów zgodnie z przyjętym harmonogramem
  • Kontrola nad realizacją budżetu inwestycyjnego
  • Nadzór nad dokumentacją produktów
  • Inicjowanie zadań korygujących lub zapobiegawczych w przypadku zaistnienia zagrożenia dla prawidłowej realizacji wdrożenia produktu
  • Przygotowanie raportu podsumowującego realizację wdrożenia produktu uwzględniającego: koszty, terminowość, jakość
 • Ścisła współpraca z Kierownikami poszczególnych działów firmy
 • Planowanie i nadzór nad realizacji projektów nowych produktów od etapu koncepcji do uruchomienia produkcji seryjnej
 • Rekomendowanie optymalnych rozwiązań technicznych/ inwestycyjnych na bazie oceny jakościowej i kosztowej
 • Wykonywanie poleceń i zadań zleconych przez przełożonych

Podstawowe wskaźniki i kryteria okresowych ocen

 • Ilość wdrożonych nowych produktów zgodnie z określonym przez klienta terminem
 • Ilość zrealizowanych dostaw do klienta na czas bez opóźnień spowodowanych brakiem dostępności maszyn
 • TEEP (ang. Total Effective Equipment Performance) Całkowita Wydajność Wykorzystania Maszyn > …%

Zakres uprawnień

 • Sporządzanie planów inwestycyjnych nowych maszyn i urządzeń zapewniających wymagane zdolności produkcyjne 
 • Podejmowanie decyzji w zakresie kolejności wdrożenia nowych produktów

Wymagane kwalifikacje

Wykształcenie:

 • Wykształcenie wyższe techniczne np. budowa maszyn

Wymagane doświadczenie zawodowe:

 • 2 letnie doświadczenie w dziale rozwoju w firmie produkcyjnej lub projektowej

Wiedza i umiejętności:

 • Zorientowanie na wyniki i zorganizowanie z umiejętnością planowania i dostarczania
 • z dotrzymywaniem terminów i umiejętnością motywowania innych do działania
 • Zarządzanie Projektami  i identyfikacja zadań
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Rozwiązywanie problemów
 • Stawianie priorytetów
 • Analityczne myślenie
 • Podejście do analizy oparte na danych
 • Wysoko rozwinięte umiejętności liczenia, statystyki i raportowania z umiejętnością
 • analizowania, interpretowania i zarządzania informacjami, danymi i trendami
 • Budowanie relacji biznesowych w międzynarodowym i różnym kulturowo środowisku
 • Wysoka kultura osobista
 • Znajomość Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych (znajomość branży)
 • Znajomość programów CAD (Catia V5)
 • Znajomość rysunku technicznego
 • Dobra znajomość MS Office
 • Dobra znajomość SAP

Znajomość języków obcych:

 • j. polski - biegły
 • j. angielski – poziom B2 lub wyższy
 • j. niemiecki i/lub j. francuski będzie dodatkowym atutem

Predyspozycje osobowościowe:

 • Orientacja na klienta i na biznes
 • Zdolność do stawiania sobie wyzwań z dobrze skalkulowanym ryzykiem
 • Poczucie własności i odpowiedzialności
 • Doskonała dbałość o szczegóły
 • Systematyczność
 • Samodzielność
 • Kreatywność
 • Dokładność
 • Zaangażowanie
 • Komunikatywność
 • Lojalność
 • Odporność na stres

Oferujemy

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej korporacji
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę na pełen etat, pierwsza umowa zazwyczaj na czas określony 6 m-cy, kolejna zazwyczaj na czas nieokreślony)
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Ambitne zadania
 • Możliwość indywidualnego rozwoju (gruntowne wprowadzenie do pracy, regularne rozmowy oceniające, studia, kursy, szkolenia wewnętrzne, kursy językowe, ambitne zadania i motywujące cele)
 • Grupowe ubezpieczenie pracownicze finansowane przez pracodawcę
 • Dofinansowanie do programów sportowo-zdrowotnych
 • Spotkania integracyjne: bale noworoczne, pikniki rodzinne, treningi i turnieje piłki nożnej, wellbeing

Kontakt

Jesteś zainteresowany/-a ofertą? Prześlij dokumenty rekrutacyjne, abyśmy mogli Cię bliżej poznać. CV + list motywacyjny z określeniem stanowiska, na które aplikujesz, prześlij na adres biuro@hellermanntyton.pl wraz z podaniem możliwego terminu podjęcia pracy oraz oczekiwań dot. wynagrodzenia.
Masz dodatkowe pytania? Możesz skontaktować się z nami telefonicznie: 63 22 37 111 w godzinach od 08:00 do 16:00.

Termin składania dokumentów: 31.05.2024

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.